Projekt Revitalizace zámeckého parku v Litni

Na podzim 2012 jsme zahájili realizaci projektu Revitalizace zámeckého parku Liteň, který byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 214 581 Kč. Projekt byl úspěšně ukončen v červenci 2013.

Východiskem pro revitalizaci historického parku, realizovanou společností 4Nature, byl stav jeho posledních úprav z roku 1922 dokumentovaný Plánem parku při zámku pana J. Daubka v Litni.

rijen

Stav před zahájením projektu (říjen 2012)

Cílem projektu byla stabilizace a komplexní revitalizace cenného parku, jehož historické, dendrologické, didaktické a estetické hodnoty je nutno uchovat pro budoucí generace.

duben3

Stav v průběhu realizace (duben 2013)

V rámci projektu se provedla stabilizace a ochrana dřevin, revitalizace stávající travnaté plochy a rekonstrukce travnatých partií, došlo k uvolnění porostových skupin od náletových dřevin, které narušovaly původní kompozici parku a významné průhledy. Dále se přistoupilo k tvarovacím řezům, kácení a dosadbě, byly odstraněny spontánní nálety a zredukovány keřové skupiny. Některá stabilizovaná torza a rozvrácené dřeviny byly ponechány jako nezbytná potrava a úkryt hmyzu a drobné zvěře.

červenec1

Stav po ukončení projektu (červenec 2013)

Realizací projektu se zachovalo historické dědictví zámeckého areálu. Veřejnosti se zpřístupnila dendrologicky bohatá druhová skladba historického parku se zajímavými a cennými dřevinami, které dosahují značných rozměrů. V zámeckém parku tak můžete vidět velmi zajímavé a cenné dřeviny: za zmínku stojí zejména v České republice velmi ojedinělý Dub velkokvětý, který roste v blízkosti grotty, dále pak unikátní Jalovec virginský u Čechovny nebo nejstarší strom parku z doby jeho založení – Tis stojící u bočního vstupu. Společně s dalšími porosty tvoří nádherný kus přírody.

povodne 1

Povodně 2013 (červenec 2013)

Těsně před ukončením prací, v průběhu prvních deseti červencových dnů 2013, zasáhly Liteň a zejména zámecký park povodně. Po deštích se zaplnilo půdní podloží, voda se přestala vsakovat a vytvořily se rozsáhlé kaluže téměř v polovině parku. Nově vysazená tráva začala uhnívat. Na celé spodní části parku se vytvořila souvislá vodní plocha, ve které pluly ryby z umělého jezírka. Voda vymyla a odplavila všechnu zrekultivovanou a novou navezenou zeminu, včetně všeho osiva (i vzklíčeného). Ve spodní části zahrady, stála voda v cca 30cm sloupci.

povodne 2

Povodně 2013 (červenec 2013)

Výsadby bylo nutné vyzvednout a nechat vyschnout a znovu zasadit. V 74% travní plochy byly vytvořené vsakovací jámy pro potopení kalových čerpadel. Všechny průchody přes zpevněné cesty byly vydrenovány, doplnil se splavený materiál, znovu byly založeny všechny travní plochy a postižené výsadby byly obnoveny v plném rozsahu.

Následné extrémně vysoké teploty a nedostatek dešťů, které postihly Českou republiku koncem července, zkomplikovaly zejména péči o travní plochy.  Pro záchranu stromů a porostů v parku bylo nutné ručně zalévat každý strom týdně 100 litry vody, dále pak denně 3 000 litry vody azalky a rododendrony a téměř 7 000 litry vody všechny nové výsadby, třezalky před Čechovnou a levandule v bludišti.

po bouri

Po bouři (srpen 2013)

A to nebylo vše – začátkem srpna se parkem prohnala ničivá bouře. Poškodila koruny ošetřených stromů, zanechala je se zachycenými ulomenými větvemi, některé v havarijním stavu. Okamžitou odbornou eliminací škod se podařilo navrátit zámecký park do původního stavu a zajistit tak bezpečnost pohybu po parku.

Na jaře 2013 zasadili svůj památný strom v parku John Malkovich a Jiří Bělohlávek. Na podzim roku 2013 se již v revitalizovaném historickém parku a v něm nacházejících se kulturních památkách uskutečnil již druhý ročník úspěšného mezinárodního hudebního Festivalu Jarmily Novotné za aktivní podpory a spolupráce rodiny Daubků (syna a vnučky Jarmily Novotné).