Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní kulturní a vzdělávací služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Níže uvádíme podstatné informace, které se týkají zpracování osobních údajů.

1. Správcem Vašich osobních údajů je Zámek Liteň, z.s., se sídlem Liteň, č. ev. 1, 267 27, IČ 22752391, registrováno Ministerstvem vnitra ČR, VS/1-1/87683/12-R

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit.

Kontaktní údaje:
email: info@zamekliten.cz
datová schránka: uhs5ka

2. Podle jednotlivých činností zpracováváme tyto vámi poskytnuté osobní údaje:
a. u účastníků kurzů a dílen – jméno a příjmení, jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely a jiné.) Údaje uchováváme po dobu pěti let od zápisu do kurzu.

b. u příjemců Newsletteru – jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa na základě vašeho souhlasu za účelem informování o novinkách a dění na zámku. Údaje uchováváme po dobu tří let od poslední interakce.

c. na našich akcích se mohou pořizovat fotografie. Akci chceme zachytit pro naše interní účely (archivace), a také pro promo na našich stránkách a sociálních sítích Instagram, Facebook. Osobní údaje uchováme po dobu 5 let od pořízení fotografií.

3. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění závazků zapsaného spolku Zámek Liteň s vámi.

4. Zámek Liteň zpracovává osobní údaje transparentně, máte možnost seznámit se se zpracováním vašich osobních údajů.

6. Na základě vaší žádosti vám bude umožněn přístup k následujícím informacím týkajícím se zpracování osobních údajů:
a. účel zpracování osobních údajů
b. kategorie zpracovávaných osobních údajů
c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
d. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby. Lhůta k vyřízení žádosti subjektu údajů je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc.

7. Ve vztahu ke svým osobním údajům zpracovávaným Zámek Liteň, z.s. máte právo na:
a. přístup k osobním údajům
b. výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
c. opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů
d. právo na omezení zpracování osobních údajů
e. právo na přenositelnost osobních údajů
f. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

8. Zpracování OÚ může být vykonáváno jen po nezbytně nutnou dobu. Pomine-li účel, pro který byly OÚ zpracovávány, zpracování musí být ukončeno. Po uplynutí nutné doby zpracování mohou být OÚ uchovávány pouze pro účely archivace, vědeckého výzkumu, uchování historických údajů a pro účely statistické.

9. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že Zámek Liteň, z.s. zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat spolek o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.